Copyright © 2023. All Rights Reserved

Общи условия за ползване

Общи правила:

Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта на ФрогСмайл EООД, за краткост наричан ПРОДАВАЧ и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано за краткост КУПУВАЧ.

ПРОДАВАЧЪТ, като създател и собственик на този интернет сайт ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Цялото съдържание на сайта, софтуер, снимки, графики, текстове и интерфейс са собственост на ФрогСмайл EООД. Това съдържание е направено с цел да помага на клиентите на сайта да се възползват максимално от нашите услуги. Всяко друго използване на изброените по-горе материали, включително модификация, репродукция и дистрибуция без писменото разрешение на ФрогСмайл EООД се наказва от закона.

 

Права и задължения на ПРОДАВАЧА:

 - Да осигурява наличност по вид и количества съобразени със заявките на КУПУВАЧА.

 - ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост. Стоките публикувани за продажба в уебсайта са оригинални, с доказан произход.

 - Всички стоки, продадени и доставени от ПРОДАВАЧА, остават собственост на ПРОДАВАЧА до окончателното уреждане на всички финансови задължения на КУПУВАЧА към ПРОДАВАЧА.

 - Да предоставя на КУПУВАЧА необходимите документи, свързани с доставката на стока.

 - ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да не продава и да не отдава под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от КУПУВАЧА лична информация на трети лица.

 

Права и задължения на купувача:

 - КУПУВАЧЪТ се задължава да  заплаща в срок получената от ПРОДАВАЧА стока по цените и при условията уговорени в настоящите Общи условия и неговите приложения, неразделна част от Общите условия.

 - Да посочи адрес за доставка, както и да приеме лично стоката, като даде необходимото съдействие на ПРОДАВАЧА за предаване на стоката. В случай, че КУПУВАЧЪТ не може лично да приеме стоката, същият е длъжен да уведоми за това ПРОДАВАЧА и да посочи трето лице, което да приеме стоката.

 - КУПУВАЧЪТ е длъжен да полага всички грижи, които се налагат, с цел опазване на паролата си, да не предоставя на никого потребителското си име и парола, а в случай на неправомерен достъп до профила му или при вероятност от такъв достъп, незабавно да уведоми уеб сайта. С оглед сигурността на потребителското име и парола, при напускане на онлайн магазина винаги да натиска бутона за „Изход”.

 - КУПУВАЧЪТ има правото да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на пет часа в работен ден, считано от момента на изпращането й. При промяна на поръчката КУПУВАЧЪТ не се задължава със закупуването на стока на същата стойност, както и стока от магазина. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. Приемо-предавателния протокол се унищожава. В случай, че след изтичането на този срок, КУПУВАЧЪТ няма право да се откаже от договора, освен в случаите предвидени в Закона за защита на потребителите. При отказ за получаване на закупения продукт, КУПУВАЧЪТ заплаща разходите за доставката до адреса на КУПУВАЧА и до адреса на ПРОДАВАЧА.

 - Да приеме и провери лично или чрез трето лице количеството и качеството на стоката, като удостовери това с подписа си върху приемо-предавателен протокол или стокова разписка (сметка или фактура). При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като КУПУВАЧЪТ губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

 - КУПУВАЧЪТ също така е длъжен да не се намесва в правилното действие на онлайн системата на магазина, да не предприема действия, които водят до блокиране и отказ на услугите на уеб сайта, а също така и да не осуетява идентификацията на други потребители на магазина или правото им да ползват магазина. Ако КУПУВАЧЪТ на онлайн магазина не спазва гореописаните задължения, уеб сайтът има право без предварително предупреждение да прекрати достъпа му до потребителския профил, а също и да предяви иск за пропуснати ползи и нанесени вреди, в резултат от неправомерните действия на потребителя.

 Цени:

Всички цени в уеб сайта са посочени в български левове, с включен ДДС, за един брой и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане

 - При избор заплащане на цената при доставка (наложен платеж), КУПУВАЧЪТ следва да заплатите в брой на куриера стойността на поръчката и таксата за доставка, ако има обявена такава. Разходите по инкасо и застраховка на стоките са за сметка на ПРОДАВАЧА.

 - При избор заплащане на цената “по банков път“ КУПУВАЧЪТ получава документ съдържащ: поръчан артикул, цена и банкова сметка. Поръчката бива изпълнена след постъпване на съответното плащане в посочената в документа банкова сметка. Разходите по инкасо и застраховка на стоките са за сметка на ПРОДАВАЧА. Ако в рамките на 7 дни след създаване на поръчката, не бъде попучено плащане по нея, тя се изтрива автоматично от системата.

 

 Отказ от сключен договор:

КУПУВАЧЪТ има право да се откаже от договора и върне стоката в рамките на седем работни дни считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания, с която работи ФрогСмайл ЕООД. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват компоненти от стоката. 
ФрогСмайл ЕООД се задължава да възстанови на КУПУВАЧА пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 30 дни считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП Чл. 55. ал.6.

 Рекламация:

Рекламации относно закупени от ФрогСмайл ЕООД стоки се приемат ако те са направени своевременно, като фирмата се ангажира със записването им във съответния регистър според член 127 ал.2 от ЗЗП.

 Авторски права:

Всички текстове, изображения, снимки и статии, публикувани на този сайт, са със запазени авторски права и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права и субсидиарно приложимото българско и чуждестранно законодателство. Използването им, без да е налице изричното съгласие на автора за това, е в разрез с българското законодателство.

 Промени в Общите условия:

Настоящите общи условия могат да бъдат променяни едностранно от ПРОДАВАЧА. Промените в Общите условия не засягат отношенията междуКУПУВАЧА и ПРОДАВАЧА, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на общите условия заявка за покупка на стоки. Настоящите общите условия за ползване са съобразени с Българското Търговско право, със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни. За въпросите, неуредените от настоящите Общи условия, се прилагат действащото законодателство на Република България.